angular 初学(一)

原创 潇潇纪 教程 学习笔记 195阅读 2018-01-09 12:10:45 举报

安装angular-cli:

先安装NodeJs
安装教程:http://blog.csdn.net/zengmingen/article/details/72650484

通过NodeJs中的模块npm 命令行安装 CLI
设置npm的资源库为国内某宝的。
命令:
npm config set registry https://registry.npm.taobao.org

安装淘宝的代替npm命令行工具 cnpm
命令:npm install -g cnpm

使用cnpm 安装CLI
命令:cnpm install -g @angular/cli

新建项目
假设项目要放在E:\xiaoxiaoji\an-pojects。项目名:first-ng
进入 E:\xiaoxiaoji\an-pojects
命令:ng new first-ng

上一步执行完成后,进入项目文件。
cd first-ng
ng serve --open // 启动项目

评论 ( 0 )
最新评论
暂无评论

赶紧努力消灭 0 回复