for和each的区别

原创 进步的小菜鸟 随笔 随笔 517阅读 2017-08-31 18:50:49 举报

<button>输出每个列表项的值</button>
<ul>
<li>Coffee</li>
<li>Milk</li>
<li>Soda</li>
</ul>
方法1:
$(document).ready(function() {
$("button").click(function() {
for(var i = 0; i < $("li").length; i++) {
alert($("li").eq(i).text()); //for()不是任何对象的方法。此时如果用$(this),指的是button。
}
});
});
方法2
$(document).ready(function(){
$("button").click(function(){
$("li").each(function(){
alert($(this).text()) //.each()此时是$("li")的方法,所以$(this)指的是$("li")
});
});
});

评论 ( 0 )
最新评论
暂无评论

赶紧努力消灭 0 回复